• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Müslümanların, kâfir ülkelerde defnedilmesi

Top Readz Avatar

Soru

Belçika’nın Brüksel şehrinden bir grup müslüman olarak hristiyanların veya başka başkalarının kabristanında müslümanları defnetmekle ilgili olarak sizden bu konuda fetvâ vermenizden şeref duyarız.

Bizler, bu ülkede müslüman bir kabristanın temin edilmesine karar verdik. Bunun için Belçika hükümeti bu konuda bizden fetvâ istedi. (Bu konuda sizden fetvâ talep etmemizin sebebi ise), sizin bu dînin yayılması için büyük gayret göstermenizdir.

Sayın müftüye saygılarımızı sunar ve cevabınızı beklediğimizi belirtiriz.

Allah’a hamd olsun.

Müslümanların ölülerini, kendilerine âit
müstakil bir kabristanda defnetmeleri gerekir. Gayri müslimlerin
kabristanına ölülerini defnetmeleri câiz değildir.

el-Muhezzeb kitabının yazarı İmam Ebu
İshak eş-Şirâzî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda
şöyle demiştir:

“Kâfir, müslümanların kabristanında, müslüman
da kâfirlerin kabristanında defnedilemez.”

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- “el-Mecmû’
Şerhu’l-Muhezzeb” adlı kitabında bu konuda şöyle
demiştir:

“Ashâbımız (Şâfiî âlimleri) -Allah onlara
rahmet etsin-, müslümanın, kâfirlerin kabristanında, kâfirin de
müslümanların kabristanında defnedilemeyeceği konusunda ittifak
etmişlerdir.”

Bundan dolayı müslümanların ölülerini
defnetmek için, onlara âit olan bir kabristanın tahsis edilmesi gerekir.

Başarı, Allah Teâlâ’dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed’e, O’nun âile halkına
ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories