• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Ebrar (salihlerin) bayramı bid’atı

Top Readz Avatar

Soru

Her yıl Şevval ayında kutlanmakta olan Ebrar (salihlerin) bayramının hükmü nedir?

Her yıl Şevval ayında kutlanmakta olan Ebrar (salihlerin) bayramının hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah’adır.

Şevval ayında çıkarılan yeniliklerden birisi de; Şevval ayının 8. günü olan Ebrar (salihlerin) bayramı bid’atıdır.
Buna göre insanlar, Ramazan ayı orucunu tamamladıktan ve Şevval ayının ilk gününde Ramazan bayramını yaptıktan sonra Şevval ayının ikinci gününden itibaren altı günlük Şevval orucunu tutmaya başlamakta, 8. günü bayram yapmakta ve bu güne (8. güne) de Ebrar (salihlerin) bayramı adını vermektedirler.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“İslâm dîninin meşrû kıldığı gün ve aylardan başka, Mevlid gecesi diye adlandırılan Rebîülevvel ayının bazı geceleri, Receb ayının bazı geceleri, Zilhicce ayının 18. günü veya Receb ayının ilk Cuma günü veyahut da câhillerin; “Ebrar (salihlerin) bayramı diye adlandırdıkları Şevval ayının 8. günü gibi, gün, aylar ve mevsimleri bayram edinmeye gelince, bütün bunlar selef-i salihin müstehap görmediği ve yapmadığı bid’atlardandır. Doğrusunu Allah Subhânehu ve Teâlâ daha iyi bilir.” (Mecmû’u Fetâvâ İbn-i Teymiyye; c: 25, s: 298)

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

“Şevval ayının 8. gününe gelince, bu gün ne ebrarın (salihlerin), ne de fâcirlerin (günahkârların) bayramıdır.Bir kimsenin, bu günün bayram olduğuna inanması ve bu günde bayramlarda edâ edilen ibâdetlerden bir şeyin ihdas edilmesi câiz değildir.” (el-İhtiyârâtu’l-Fıkhiyye, s: 199)

Bu bayramın kutlanması, genellikle meşhur câmiilerden birisinde olur. Kadınlarla erkekler bir arada olur ve birbirleriyle tokalaşırlar. Birbirleriyle tokalaşırken de birtakım câhili sözler söylerler.Daha sonra da bu bayrama has birtakım yemekler ve tatlılar yapmaya giderler.” (eş-Şukayrî; “es-Sunen ve’l-Mubtedeât”; s: 166)

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories