• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Akika kurbanının etinin dağıtımı

Top Readz Avatar

Soru

Ben, Akika kurbanının etinin dağıtım işinin nasıl tamamlanması gerektiğini öğrenmek istiyorum. Akika kurbanının eti, üç kısma mı ayrılıp dağıtılmalı, yoksa âile fertleri etin hepsini kendileri yiyebilirler mi?

Allah’a hamd olsun.

Bazı âlimler
bu konuda şöyle demişlerdir:

“Akika
kurbanının, Kurban bayramında kesilen kurban gibi birtakım
hükümleri vardır.”

Akika
kurbanının taksimi (dağıtımı) konusunda Kurban
bayramında kesilen kurbanın taksimi gibi olduğu
görüşüne varmışlar, Kurban bayramında kesilen koyun
veya keçide aranan şartları, Akika kurbanında kesilecek koyun
veya keçide de bulunması gereken şartlar olduğunu
belirtmişler ve şöyle demişlerdir:

“Akika
kurbanının körlük, topallık, açık hastalık ve
şiddetli zayıflık gibi kusurlardan uzak olması
gerekir.”

İbn-i
Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Akika
kurbanının etinin, yemek, hediye etmek ve sadaka vermek yönünden
Kurban bayramında kesilen kurban ile aynıdır.”

İmam
Şâfiî -Allah ona rahmet etsin- böyle demiştir.

İbn-i
Sîrîn -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

“Akika
kurbanının etini dilediğin şekilde kullan.”

İbn-i
Cureyc -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

“Akika
kurbanının eti, su ve tuz ile kaynatılarak pişirilir,
komşulara ve arkadaşa hediye edilir.Fakat onun etinden hiçbir
şey sadaka olarak verilmez.İmam Ahmed’e -Allah ona rahmet etsin-
Akika kurbanı hakkında sorulduğunda İbn-i Sîrîn’in
söylediğinin aynısını söylemiştir.Bu da
İmam Ahmed’in bu görüşte olduğuna delâlet etmektedir.Yine
İmam Ahmed’e: Akika kurbanını kesen kimse onun etinden yiyebilir
mi? Diye sorulduğunda o şöyle demiştir:

– Ben,
Akika kurbanının etinin hepsini yiyebillir de demedim, onun etinden
bir şeyi sadaka olarak verebilir de demedim.”

Akika
kurbanının, Kurban bayramında kesilen kurbana kıyas
edilmesi; Akika kurbanının farz veya vâcip olmayıp sadece
meşrû bir kurban olmasından dolayı Kurban bayramında
kesilen kurbana benzetilmiştir.Ayrıca Akika kurbanı,
vasıfları, yaşı, miktarı ve şartları
bakımından Kurban bayramında kesilen kurbana benzediği için
etinin dağıtımı konusunda da ona benzemiştir.”
(el-Muğnî; c: 9, s: 366)

İmam
Şevkânî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Kurban
bayramında kesilen kurbanda aranan şartlar,Akika kurbanında da
aranır mı?

Şâfiî
mezhebinin bu konuda iki görüşü vardır.İki koyun veya keçi
lafzının umumi oluşu, Akika kurbanında şart
aranmadığına delâlet eder. Doğru olan da budur.”
(Neylu’l-Evtâr; c: 5, s: 231)

Akika
kurbanı ile Kurban bayramında kesilen kurban arasında
birtakım farkların zikredilmesi, Akika kurbanının her
şeyde onun gibi olmadığına delâlet etmektedir.

Akika
kurbanının etinin taksimi konusunda Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem-‘in sünnetinde belirli bir yol yoktur.

Akika
kurbanından kasıt; akıtılan kan ile yeni doğan çocuk
nimetine şükrün bir karşılığı olarak Allah
Teâlâ’nın rızâsına yakınlaşmaya çalışmak, yeni
doğan çocuğu şeytanın esâretinden kurtarmak ve onu
şeytandan uzaklaştırmaktır.

Nitekim
şu hadis buna delâlet etmiştir:

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ،
وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُـحْلَقُ
رَأْسُهُ.
[ رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وصححه الألباني في إرواء
الغليل ]

“Yeni
doğan her çocuk, akikası karşılığında rehindir
(Akikası kesilmeden ölürse,
kıyâmet günü anne ve babasına şefaat etmekten men edilir).
Akikası doğumunun yedinci gününde kesilir, o günde isim verilir ve
başı tıraş edilir.” (Tirmizî; hadis no: 1522. Ebu
Dâvud; hadis no: 2838. İbn-i Mâce; hadis no: 3164. Elbânî,
“İrvâu’l-Ğalîl’; c: 4, s: 385’te hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Akika kurbanının
etinin hükmüne gelince, onu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
Dilerseniz siz ve âile fertleriniz yiyebilirsiniz veya etinin hepsini sadaka
olarak verebilirsiniz veyahut da bir kısmını kendiniz yiyebilir
ve diğer kısmını da sadaka olarak verebilirsiniz.

Bu, İbn-i Sîrîn’in
-Allah ona
rahmet etsin- görüşü olup
İmam Ahmed de -Allah ona rahmet etsin- bu görüşe
varmıştır.

Allah Teâlâ
en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories